(Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 16/3/2020) Tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết