Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, 90/2020/NĐ-CP_Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số: 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
47/2017-NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định, Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
138/2013/TTCP 22/10/2013 Nghị định, Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
42/2013/TTCP 09/05/2013 Nghị định, Tổ chức và hoạt động Thanh tra giáo dục
97/2011/NĐ-CP 12/10/2011 Nghị định, Quy về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định, Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo