Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT09/2021 30/03/2021 Thông tư, Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến
33/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường THCS-THPT
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
TT 17/2019 01/11/2019 Thông tư, Ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (chung cho 3 cấp)
TT 32/2018 26/12/2018 Thông tư, Chương trình GDPT mới_tổng thể và cụ thể sau năm 2020
TT 20/2018 20/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn giáo viên
TT 14/2018 20/07/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng
TT 08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư, Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
16.2017/TT-BGDDT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc là và người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 03/VBHN-BGDĐT 23/06/2017 Thông tư, Văn bản khác, Văn bản hợp nhất_Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 01.07.2017 (Mức 1.300.000)
Trang 1 / 3123»