Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết, Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"
NQ 70/2018/QH14 09/11/2018 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 QUỐC HỘI
Số: 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị quyết, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
26/20171NQ-HDND 11/10/2017 Nghị quyết, Nghị quyết về việc thực hiện chế độ, chính sách 116/2016-NĐ-CP
30/20171NQ-HDND 11/10/2017 Nghị quyết, Nghị quyết về chế độ công tác phí, chi hội nghị
91/2017/TTCP 31/07/2017 Nghị quyết, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng
NQ 88/2014/QH 13 28/11/2014 Nghị quyết, Ban hành chương trình_sách giáo khoa mới...
88/2014/QH 13 28/11/2014 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NQ 44/NQ-CP 09/06/2014 Nghị quyết, Ban hành Ctr hàng động của Cph thực hiện NQ 29
44/NQ-CP 09/06/2014 Nghị quyết, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2013 HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết, NQ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm...
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết, “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ĐỊNH HƢỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ" ĐÃ ĐƢỢC HỘI NGHỊ TRUNG ƢƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GIỚI THIỆU TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT.
Trang 1 / 212»