Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
19/TTCP/2021 16/07/2021 Chỉ thị, Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.