Kế hoạch tuần 9_hk 1_năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 9_hk 1_năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/httpgddt-daklak-gov-vnthu-vien-anhdanh-sach-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-khoa-xvii-nhiem-ky-2020-2025.html [...]
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (2020-2025)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (2020-2025)

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dak-lak-lan-thu-xvii-2020-2025.html [...]
Kế hoạch tuần 7-HK I-Năm học 2020-2021

Kế hoạch tuần 7-HK I-Năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
720 giáo viên THPT-GDTX tham gia bồi dưỡng thực hiện CTGDPT mới-2018

720 giáo viên THPT-GDTX tham gia bồi dưỡng thực hiện CTGDPT mới-2018

Lượt xem:

http://gddt.daklak.gov.vn/720-giao-vien-thpt-gdtx-boi-duong-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi.html [...]
Kế hoạch tuần 6-HK I-Năm học 2020.2021

Kế hoạch tuần 6-HK I-Năm học 2020.2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần 5-HKI-2020-2021 (5/10-10/10/2020)

Kế hoạch tuần 5-HKI-2020-2021 (5/10-10/10/2020)

Lượt xem:

[...]
TKB CHIỀU TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

TKB CHIỀU TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
TKB SÁNG TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

TKB SÁNG TUẦN 5_HK I_NH:2020-2021 (TỪ 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG-TUẦN 2-HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG-TUẦN 2-HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu chiều_học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thời khóa biểu chiều_học kỳ 1, năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]