Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật, Luật tố cáo
31/2011/QĐ-UBND 21/10/2011 Quyết định, Quyết định ban hành chế độ cho học sinh, cán bộ, giáo viên có học sinh giỏi
97/2011/NĐ-CP 12/10/2011 Nghị định, Quy về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
30 /2011/TT-BGD T 08/08/2011 Thông tư, Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định, Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Nghị quyết, Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật, Luật thanh tra
21/ 2010/TT-BGDĐT 20/07/2010 Thông tư, Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
44/2009/QH12 25/11/2009 Luật, Luật giáo dục sửa 2009
Số: 44/2009/QH12 25/11/2009 Luật, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
28 /2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Thông tư, Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
09/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Thông tư, Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Trang 10 / 10« Đầu...«678910