TT 08/2017/TT-BNV_thi đua-khen thưởng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu TT 08/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 27/10/2017
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Xem văn bản Xem Online
Tải về