Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
749 KH-UBND 22/01/2020 Kế hoạch, Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
45/QH 14 20/11/2019 Luật, Lao động, người lao động, người sử dụng lao động
CV MSVN 926-21/19 06/11/2019 Thông báo, Văn bản khác, V/việc phát động Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020
TT 17/2019 01/11/2019 Thông tư, Ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (chung cho 3 cấp)
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Quyết định, Thông báo, Dạy thêm-học thêm
2499/QĐ-BGDĐT 28/09/2019 Quyết định, Dạy thêm-học thêm
Số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục_ Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
43/2019/QH 14 14/06/2019 Luật, Liên quan đến giáo dục
52/2019/QH 14 14/06/2019 Luật, Liên quan đến công chức, viên chức. Phân biệt công chức, viên chức
TT 32/2018 26/12/2018 Thông tư, Chương trình GDPT mới_tổng thể và cụ thể sau năm 2020
NQ 70/2018/QH14 09/11/2018 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 QUỐC HỘI
Số: 1459 /SGDĐT-TTr 17/10/2018 Luật, Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Trang 4 / 10« Đầu...«23456»...Cuối »