Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, 90/2020/NĐ-CP_Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
689/SGDĐT-TCCB 20/05/2020 Công văn, V/v hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và triển khai BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 2020
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
749 KH-UBND 22/01/2020 Kế hoạch, Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
45/QH 14 20/11/2019 Luật, Lao động, người lao động, người sử dụng lao động
CV MSVN 926-21/19 06/11/2019 Thông báo, Văn bản khác, V/việc phát động Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020
TT 17/2019 01/11/2019 Thông tư, Ban hành chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (chung cho 3 cấp)
1594/SGDĐT-GDTrH 08/10/2019 Quyết định, Thông báo, Dạy thêm-học thêm
2499/QĐ-BGDĐT 28/09/2019 Quyết định, Dạy thêm-học thêm
Số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục_ Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
43/2019/QH 14 14/06/2019 Luật, Liên quan đến giáo dục
Trang 4 / 10« Đầu...«23456»...Cuối »